16 d’abr. 2008

El Moviment Mundial de Treballadors Cristians

Després de la segona guerra mundial, quan ja molts militants de la JOC havien format moviments d´adults, es plantejaven la seva responsabilitat internacional: no n’hi havia prou amb quedar-se sols amb la resposta als problemes i situacions locals, calia pensar en tots els treballadors del món, perquè la consciència obrera sempre ha estat internacionalista.Alguns militants suïssos, francesos, belgues, alemanys... van recórrer països d´Amèrica, Àfrica i Àsia a fi d´agrupar militants adults provinents de la JOC o coincidents amb el sentit de buscar Déu a partir de la vida i comunicar-nos d´alguna manera les nostres preocupacions, dificultats i avanços fins a establir l’estructura del Moviment Mundial de Treballadors Cristians, el MMTC. I des de llavors, el MMTC cada quatre anys agrupa militants enviats per tots els moviments membres en un seminari, l´últim dels quals va tractar sobre el “dret a un treball digne”.El més important per a mi és el contacte humà i amb les situacions que es presenten en cada país. Un africà deia: ”S´hauria de regular el treball a l´interior de la família” (és en família on s´organitza el treball en molts llocs); un altre deia: “S´hauria de regular el treball informal” ( molts no poden accedir a cap altre tipus de treball i cal subsistir); un asiàtic deia: “Ens van envair i colonitzar, ara nosaltres tenim el dret d´anar a viure als seus països”; una nicaragüenca explicava l´efecte de l´aplicació d´uns productes químics per abonar els camps i que van produir gran quantitat d’afectacions a la salut i fins un mort, als que hi van estar en contacte, i de la dificultat que tenien per fer progressar les seves reclamacions a l´empresa productora.Els moviments membres de cada continent es reuneixen en trobades continentals, en el cas d´Europa pren una certa entitat i s´anomena Moviment de Treballadors Cristians d´Europa (MTCE). Últimament s´ha fet una enquesta/estudi sobre la Seguretat Social a Europa i s´ha publicat un resum en un fulletó que s´ha anomenat “Llibre Blanc”, i s´ha presentat al Parlament Europeu, a partits i sindicats de cada país. Constatem que la Unió Europea no te política social comuna, que s´hauria d´avançar en aquest terreny i establir un sistema d´impostos equitatius per disminuir la competitivitat entre països. Que els impostos amb finalitat de portar recursos a la Seguretat Social no haurien de gravar solament les rendes del treball, sinó tota mena d’ingressos, siguin de beneficis o de capital. Que cal lluitar contra la tendència a la privatització de la Seguretat Social i a disminuir-ne les prestacions.Constatem, malgrat la diversitat de procedències i d´ideologies, que el sistema neoliberal que es vol imposar, rebutja la solidaritat i no respecta la dignitat de les persones.El proper mes de maig es celebra a Barcelona un Consell Executiu del MMTC i seguidament el Seminari del MTCE que versarà com el de l´any passat a Sevilla sobre l´emigració. Allà, en la declaració final, es va dir:“El MTCE aposta per una positiva cultura de la integració a Europa i s’oposa a les concepcions d’Europa com a “plaça fortificada”. La Unió Europea i els seus estats membres estan obligats a combatre eficaçment, en el context d’una comunitat mundial internacional, les causes de l’emigració, la fuga i l’exili forçat. Un element essencial per a obtenir-ho és la lluita mundial contra la pobresa en ordre a obtenir una justícia global. La política, els usuaris i els productors d’Europa tenen una especial responsabilitat en un desenrotllament ecològic sostenible, que condueixi a la conservació per a les generacions futures d’un medi ambient intacte i digne de ser viscut.La Unió Europea està obligada a concebre una política unitària sobre asil, emigració i visats, que respongui a les exigències de la dignitat humana. Les futures reglamentacions europees sobre política de fronteres i d’emigració en cada país no es poden col·locar en el nivell més baix, sinó que han d’obrir-se a progressos seriosos. La convenció de Ginebra sobre els refugiats s’ha de convertir en dret il·limitat i judicialment exigible. S’hauria de desenvolupar de manera que, per exemple, la persecució específica per raó de sexe fos reconeguda en tot Europa com a motiu d’asil. El comerç amb persones i la prostitució forçada han de ser combatuts eficaçment per cada país.”Aquest any es vol prendre contacte amb realitats del nostre país en relació a la convivència entre persones de les diferents cultures, experiències de relació i de codesenvolupament.

Josep Sánchez Bosch és militant d´ACO i del grup de coordinació del MTCE