19 de des. 2007

Plataforma "Salvem la Vall de la Riera de Pineda"

La plataforma “Salvem la Vall de la Riera de Pineda” va néixer l’any 2001 amb la voluntat d’incidir en les problemàtiques de caire mediambiental, urbanístic i territorial a la zona de l’Alt Maresme i, més específicament, al municipi de Pineda de Mar i les seves rodalies. En aquells moments, un grup de persones de procedència diversa decidí aplegar-se per denunciar els seriosos riscos que amenaçaven espais d’interès natural, paisatgístic i patrimonial davant un creixement urbanístic desmesurat i per la implantació poc raonada de determinades infraestructures. Aquests perills es focalitzaven en un paratge com la vall de la Riera de Pineda, l’àrea agrícola més extensa del municipi, situada entre la plana litoral i les derivacions de la serralada Litoral, a tocar del parc natural del Montnegre i el Corredor. És una raconada que és travessada per la tercera riera més important del Maresme i esdevé un bon connector ecològic i paisatgístic, entre la muntanya i la plana. A diferència de moltes altres rieres encara manté un bon grau de naturalització i és possible trobar bons retalls de vegetació de ribera i d’espècies tan característiques com l’aloc. A més a més, a la vall hi ha elements patrimonials històrics prou reconeguts com diversos masos centenaris, torres de defensa, ermites, les restes del castell de Montpalau o l’aqüeducte romà de Can Cua, entre d’altres.
La pretensió absolutament injustificada d’urbanitzar la vall i d’actuacions desencertades com fer passar els col·lectors d’una depuradora al llarg de 3 km. d’aquesta riera foren els detonants últims per determinar la formació de l’entitat. La urgència era més gran pel fet que ni a Pineda ni als municipis propers existien entitats similars. D’aleshores ençà s’han efectuat múltiples campanyes a favor de la preservació de l’indret i de la seva millora. La primera fou la recollida de més de 3.000 signatures i s’han dut a terme un bon nombre de xerrades informatives, visites o campanyes de neteja de la riera. Cal destacar aquí la restauració del molí fariner de Can Marquès que, de trobar-se totalment arruïnat, ara és un edifici posat en valor i amb una petita exposició a l’interior per entendre el seu funcionament. També la instal·lació de plafons explicatius dels elements patrimonials amb un interès més remarcable.
La preservació de la vall de la riera de Pineda serví per anar obrint l’interès per tractar problemàtiques territorials similars d’altres indrets del municipi i de les rodalies. Un dels objectius de la plataforma, com a entitat cívica desvinculada dels partits polítics, ha estat la d’influenciar activament, en la presa de decisions lligades al medi ambient i a l’ordenació del territori. Així, es mantenen reunions periòdiques amb els representants polítics de l’ajuntament, es forma part del Consell Municipal de Medi Ambient, s’edita un butlletí propi, “L’Aloc”, i es disposa de pàgina web. Igualment es participa en esdeveniments locals com la Fira d’Entitats o les 24 hores de Cultura. Per altra banda s’ha col·laborat en processos com l’elaboració de l’Agenda 21 local i s’ha intervingut en la fase d’informació pública de diversos projectes i plans, tant d’abast municipal com de més general. Hauríem de citar aquí plans parcials urbanístics, el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC) o la instal·lació de la depuradora de l’Alt Maresme Nord promoguda per l’Agència Catalana de l’Aigua. En darrer terme la plataforma ha presentat alternatives i ha formulat les seves pròpies propostes vinculades a aquests plans.
Sent conscients que els problemes en que s’intervé són, sovint, l’expressió de dinàmiques que es donen a escala superior, la plataforma s’ha integrat en la coordinadora comarcal “Xarxa Maresme” que reuneix altres entitats similars. Igualment ha col·laborat amb el projecte Rius i en el Projecte Aloc, impulsat per a fomentar la coneixença i la preservació dels alocars arreu de les rieres del Maresme.
Tan sols ens resta convidar-vos a visitar la vall de la riera de Pineda per descobrir els seus racons. Serà, sens dubte, una bona ocasió per entendre la necessitat de la preservació i millora de paratges com aquest.
David Pavón
Per a més informació:
www.pangea.org/salvemlarieradepineda
C/e: salvemlariera@yahoo.es